ASCII码排序

ASCII码排序

时间: 1ms        内存:64M

描述:

输入三个字符后,按各字符的ASCII码从小到大的顺序输出这三个字符。

输入:

输入数据有多组,每组占一行,有三个字符组成,之间无空格。

输出:

对于每组输入数据,输出一行,字符中间用一个空格分开。

示例输入:

qwe
asd
zxc

示例输出:

e q w
a d s
c x z

提示:

参考答案(内存最优[748]):

#include<stdio.h> 
int main() 
{
	char a[3],t;
	int i,j; 
	while((scanf("%s",a))!=EOF) 
	{
		for(i=0;i<3;i++) 	
			for(j=0;j<2-i;j++) 
				if(a[j]>a[j+1]) 
				{
					t=a[j]; 			
					a[j]=a[j+1]; 		
					a[j+1]=t; 			
				} 
				for(i=0;i<2;i++)
					printf("%c ",a[i]); 
				printf("%c\n",a[i]); 	
	} 
	return 0; 
} 

参考答案(时间最优[0]):

#include<stdio.h>
int main()
{
  int i,j;
  char a[4],t;
  while(scanf("%c%c%c",&a[0],&a[1],&a[2])!=EOF)
  {
    for(i=0; i<2; i++)
      for(j=0; j<2-i; j++)
        if(a[j]>a[j+1])
        {
          t=a[j];
          a[j]=a[j+1];
          a[j+1]=t;
        }
    for(i=0; i<2; i++)
      printf("%c ",a[i]);
    printf("%c\n",a[2]);
    getchar();
  }
  return 0;
}

题目和答案均来自于互联网,仅供参考,如有问题请联系管理员修改或删除。

点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注